MFSA Warning - https://www.fortetradelimited.com/ - Unlicensed Entity
FEBRUARY 24, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity by the name of Forte Trade Limited (“the Entity”) which has an internet presence at https://www.fortetradelimited.com/. On its website, the entity claims that “the first and safest crypto asset investment firm, was established to provide intelligent portfolios with its expert investors, customer-priority approach, safe and high-tech investment tools. Eliminating the risk factor to earn from digital assets, the platform is created to offer exclusive interest return”.

This website is making unauthorised use and reference to the details of a Maltese Registered Company.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that https://www.fortetradelimited.com/ is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any VFA service,  investment services or any other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that https://www.fortetradelimited.com/ is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Forte Trade Limited (“l-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://www.fortetradelimited.com/. Fuq is-sit elettroniku tagħha, l-entità tiddikjara li “the first and safest crypto asset investment firm, was established to provide intelligent portfolios with its expert investors, customer-priority approach, safe and high-tech investment tools. Eliminating the risk factor to earn from digital assets, the platform is created to offer exclusive interest return”.

Dan is-sit qed jagħmel użu mhux awtorizzat u referenza għad-dettalji ta’ Kumpanija Reġistrata Maltija.

L-MFSA tixtieq tavża lill-pubbliku f’Malta u barra minn Malta, li https://www.fortetradelimited.com/ MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI  liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi ta’ investiment, servizzi VFA jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, informazzjoni disponibbli għall-MFSA, tindika li https://www.fortetradelimited.com/ hi x'aktarx skema ta' natura dubjuża b'riskju kbir ta' telf ta' flus. Għalhekk il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. L-MFSA twissi wkoll lill-investituri biex joqogħdu estremament attenti meta jsirulhom offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entità u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq  https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.