MFSA Warning - Hillwood Limited - Clone
JULY 15, 2021

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Hillwood Limited (“the Entity”) which has an internet presence at https://www.hwlimited.com/. This website is making unauthorised use of a similar name and reference to the registered office address of a Maltese registered company, Hillwood Limited (C 74031).

The entity presents itself as “a specialist asset manager” and an insurance company which provides “customers with individual insurance solutions and professional service.

The Authority would like to inform the public that https://www.hwlimited.com/ is NOT a Maltese registered company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Additionally, https://www.hwlimited.com/ has NO association with Hillwood Limited (C 74031).

The website https://www.hwlimited.com/ therefore appears to be a clone of the legitimate company and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Maltese Registered Entity Clone
Hillwood Limited Hillwood Limited
N/A https://www.hwlimited.com/
C 74031 N/A
183, Argali House
Triq il -Fortizza
Mosta MST 1858
183, Argali House
Triq il -Fortizza
Mosta MST 1858
MFSA Licensed Insurance Undertaking Unlicensed

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Hillwood Limited (“l-Entità”) u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://www.hwlimited.com/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mhux awtorizzat ta’ isem simili u referenza għall-indirizz tal-uffiċċju ewlieni ta’ kumpanija rreġistrata Malta, Hillwood Limited (C 74031).

L-entità tippreżenta ruħha bħala “a specialist asset manager” u kumpanija tal-assigurazzjoni li tipprovdi lill-konsumaturi b’“individual insurance solutions and professional service.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku, li https://www.hwlimited.com/ MHIX kumpanija rreġistrata Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi finanzjarji li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, https://www.hwlimited.com/ m'għandha L-EBDA RABTA ma’ Hillwood Limited (C 74031).

Is-sit elettroniku https://www.hwlimited.com/ jidher li hu clone tal- entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa.

Maltese Registered Entity Clone
Hillwood Limited Hillwood Limited
N/A https://www.hwlimited.com/
C 74031 N/A
183, Argali House
Triq il -Fortizza
Mosta MST 1858
183, Argali House
Triq il -Fortizza
Mosta MST 1858
Entità ta' Assigurazzjoni Liċenzjata mill-MFSA Mhux Liċenzjata 

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone jekk jogħġbok irreferi għal- Linji Gwida għad-Detezzjoni ta’ Qerq (Scam) maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entità’ u kkuntatja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.