MFSA Warning - MarketsFX – Unlicensed Exchange
MARCH 18, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating by the name MarketsFX which has an internet presence at https://marketsfx.it/ and https://marketsfx.com/. The entity claims to be a “financial services provider, offering a selection of more than 1,000 financial assets, such as currency pairs, stocks, commodities, indices and to traders from all around the globe”.

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that MarketsFX is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide the service of an exchange or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA, including the warning issued by the Italian Regulator CONSOB dated 14 October 2019, suggests that MarketsFX is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

 

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) tixtieq tavża lill-pubbliku dwar entità li qed topera taħt l-isem ta’ MarketsFX li għandha preżenza fuq l-internet fis-siti https://marketsfx.it/ u https://marketsfx.com/. Din l-entità tiddikjara, skont is-sit tagħhom li hi “a financial services provider, offering a selection of more than 1,000 financial assets, such as currency pairs, stocks, commodities, indices and to traders from all around the globe”.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta kif ukoll barra minn Malta li MarketsFX MHIX kumpanija rreġistrata Malta U LANQAS m’hi liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizzi ta’ skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Aktar minn hekk, l-informazzjoni li għandha l-MFSA, inkluż l-avviż maħruġ mir-Regolatur Taljan CONSOB nhar l-14 ta’ Ottubru 2019, tindika li MarketsFX x’aktarx hija skema ta’ natura dubjuża b’riskju għoli ta telf ta’ flus. Għaldaqstant, il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet mal-entità imsemmija hawn fuq.

L-MFSA tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel jaċċertaw lilhom infushom li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji kif applikabbli. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jirċievu offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi scam jew taħseb li jista’ jkollok x’taqsam ma’ entita` li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita` u kkuntatja l-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ hekk kif ikollok xi suspett.