MFSA Warning - Ages Investment Limited - Clone
SEPTEMBER 01, 2020

The Malta Financial Services Authority (“MFSA” or “the Authority”) has become aware of an entity operating under the name of Ages Investment Limited (“the entity”) which has an internet presence at https://www.agesinvlimited.com/. This website is making unauthorised use of a similar name and reference to the registered office address of a Maltese registered company, Ages Investments Limited (C 81374).The entity claims to be “an entrepreneurial, investment company based in Malta” that “offers long-term investments with daily profits and full return of initial investment deposit”.

The Authority would like to inform the public that Ages Investment Limited is NOT a Maltese registered company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide the service of an exchange or other financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Additionally, https://www.agesinvlimited.com/ has NO association with Ages Investments Limited (C 81374).

The website https://www.agesinvlimited.com/ therefore appears to be a clone of the legitimate company and the public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the false entity.

Registered Entity Clone
Ages Investments Limited Ages Investment Limited
N/A https://www.agesinvlimited.com/
C 81374 N/A
126
Atocia Street
Hamrun HMR 2128
126
Atocia Street
Hamrun HMR 2128
Registered with the Malta Business Registry. Not authorised by the MFSA. Not a registered company and unlicensed.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the Authority at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

For more information on clone companies please refer to the Scam Detection Guidelines issued by the MFSA at https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti

L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (“MFSA” jew “l-Awtorità”) ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Ages Investment Limited (“l-Entità”) li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://www.agesinvlimited.com/. Dan is-sit elettroniku qed jagħmel użu mhux awtorizzat ta’ isem simili u referenza għall-indirizz tal- uffiċċju ewlieni ta’ kumpanija rreġistrata Malta, Ages Investments Limited (C 81374).

L-entità tiddikjara li hija “an entrepreneurial, investment company based in Malta”  li toffri “long-term investments with daily profits and full return of initial investment deposit”.

L-Awtorità tixtieq tinforma lill-pubbliku li Ages Investment Limited  MHIX kumpanija reġistrata Malta U LANQAS m’hi liċenzjata jew b’xi mod ieħor awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizz ta' skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew bi kwalunkwe mod ieħor awtorizzati taħt il-liġi Maltija. Barra minn dan, https://www.agesinvlimited.com/ m’għandha L-EBDA RABTA ma’ Ages Investments Limited (C 81374).

Is-sit elettroniku https://www.agesinvlimited.com/ jidher li hu clone tal- entità leġittima u għalhekk il-pubbliku m’għandux jidħol f’negozju jew tranżazzjonijiet ma’ din l-entità qarrieqa.

Entità Reġistrata Clone
Ages Investments Limited Ages Investment Limited
N/A https://www.agesinvlimited.com/
C 81374 N/A
126
Atocia Street
Hamrun HMR 2128
126
Atocia Street
Hamrun HMR 2128
Reġistrata mal- Malta Business Registry.
Mhux awtorizzata mill-MFSA.
Mhux kumpanija reġistrata u mhux liċenzjata.

L-MFSA tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu aċċertaw li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Għal aktar informazzjoni dwar kumpaniji clone jekk jogħġbok irreferi għal-Linji Gwida għad-Detezzjoni ta’ Qerq (Scam) maħruġa mill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/consumers/scams-warnings/typical-scams/. Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull tranżazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.